فرم شکایات
مشخصات مشتری
نام/سازمان/فروشگاه :
مشخصات فرد تماس گیرنده :
* شماره تلفن وفکس :
پست الکترونیک :
آدرس و کدپستی :
مشخصات محصول
شرح محصول :
نام محصول :
* تاریخ تولید وانقضا :
* شماره سریال :
* تاریخ خرید :
شرح و نوع شکایت(مشکلی که باعث نارضایتی مشتری شده):
تحویل محصول(مغایرت در تعداد و زمان ارسال واطلاعات محصول و ...) :
وجود ایرادات کیفی وایمنی در محصول :
سایر :
شرح شکایت
* شرح شکایت :
خسارت وارده به مشتری در اثر عدم انطباق بوجود آمده: :
آیا مشتری راه حل رفع مشکل را درخواست نموده است: :
       
مدارک و محصولات ارائه شده از سوی مشتری: :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
اطلاعات بورس
وضعیت بورس
حجم
ارزش
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
ارزش بازار
بورس اوراق بهادار تهران »
مناسبت ها